Location: Home »Travel in Tianjin
Visiting Procedure
Chinese Visa
Time in World
Shopping Guide
Travel in Tianjin
About China

Travel In Tianjin

Mount Panshan National Scenic Spot Ji Xian County, Tianjin
29821235
Huangyaguan Great Wall Ji Xian County, Tianjin

22718080

22711044

Dule Temple North of Ancient Street, Jixian County, Tianjin

27142904

29142907

Sea Shore Resort Gaosha Mountain, Tanggu District, Tianjin
25213211
Relics of Dagu Emplacement East to Seaport of Haihe River, Tnaggu District, Tianjin
65266135
Relics of Dagu Dock of Northern Navy No.27 Daquwu Road, Tanggu District, Tianjin

25862720

13902142038

"Kiev" Tianjin International Amusement Port Bagua Beach, Hangu District, Tianjin
67281030
Pearl Fishing Center Mingzhu Fishing Village, Dgang District, Tianjin
63236330
Countyard of Shi Famliy(Ynagliuqing Folk-custom Museum) Yangliuqing Street along the river, Xiqing District, Tianjin
27945662
Tianjin Tropical Plant Garden North of No.7 Bridge Outer Ring, Xiqing District, Tianjin
27938200
Yangliuqing Golf Club North of junction in Yijing Road, Ynagliuqing Town, Xiqing District, Tianjin
27938200
Dongli Lake Resort North of Shanlingzi, Dongli District, Tianjin
24888102
China Stone Garden Shuanggang Town, Jinnan District, Tianjin
88170109
Dock for Haihe Scenic Tour Jiefang Bridge, Tianjin

23313158

23322064

Tianjin Museum of Science and Technology No.494 Longchang Road, Hexi District, Tianjin

28306104

28309634

Museum of Nature No.206 Machang Avenue Machangdao, Hexi District, Tianjin
23353585
Pub Street in Youyi Road No.16 Youyi Road, Hexi District, Tianjin
28015858
Museum of Beiping-Tianjin Campaign No.8 Pingjin Road, Hongqiao District, Tianjin
24450856
Liang Qichao Memerial Hall No.44.46 Minzu Road, Hebei District, Tianjin
24450856
Tianta Lake Scenic Spot East of Weijinnan Road, Nankai District, Tianjin
23343557
Ancient Culture Street&Haihe Tower tourist and trade center Ancient Culture Street, Nankai District, Tianjin
27356666
Water Park Water Park Road, Nankai District, Tianjin
23533437
Tianjin Zoo Water Park Road, Nankai District, Tianjin
27273443
Five-avenue Office Tianjin
23131733